Sponsors

De sponsors van ons programma 2018-2019 :

- Agroplant
- K.Bot & Zonen
- Jasper Pianotechniek
- Koper/Peut
- Novitaz
- Praktisch Projectmeubel
- de Raad Reinders
- Verduin, adm.kantoor
- Vitasys
- 't Wapen van Medemblik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANBI

De Stichting Bonifaciuskerk Medemblik heeft een ANBI status !
Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels).
Zie ook "Geefwet".

Stichting Bonifaciuskerk Medemblik
RSSIN fiscaal nummer: 8160 56 729
Contact: Zoutziederserf 49 - 1671 BZ  Medemblik

Doelstelling:
het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van het herstel en het behoud van de Bonifaciuskerk alsmede het bevorderen en stimuleren van het multiculturele gebruik van het kerkgebouw.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het bijeen brengen van gelden door het organiseren van verschillende activiteiten in het kerkgebouw.
De opgebrachte gelden worden bestemd voor het doel.

Beleidsplan:
De activiteiten, welke in het afgelopen verslagjaar hebben plaatsgevonden, zullen voortgezet worden en eventueel aangevuld met nieuwe activiteiten.

Bestuur:
voorzitter, vacant
mevrouw R.A.E. Breebaart, secretaris
de heer J.P. Kool, penningmeester
mevrouw M.H. Braun, lid
mevrouw M.C. van de Stolpe, lid
de heer K. Breebaart, lid
de heer P. Keemink, lid (CvK)

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en deze ontvangen geen vergoeding.
Alle meer dan honderd overige vrijwilligers, die bovengenoemde activiteiten mee helpen te organiseren, ontvangen eveneens geen vergoeding voor hun inbreng.

Verslag uitgeoefende activiteiten :
In 2017 werden 10 concerten, 4 exposities, 1 kindervoorstelling en 1 filmvoorstelling-in-het-kader-van-4-mei georganiseerd om financiële middelen bijeen te brengen voor onderhoud en restauratie van de Bonifaciuskerk.
Tevens werden er 4 markten gehouden, een Antiek & Curiosa markt, 2x een Kledingbeurs en een Kunst & Kerstfair, waarbij de aangeboden goederen als giften beschikbaar zijn gesteld.
Daarnaast worden met behulp van gidsen in de zomermaanden en op verzoek rondleidingen gehouden in het monumentale kerkgebouw, waarvoor bijdragen / giften worden ontvangen.
Donateurs en sponsors worden ieder jaar aangeschreven voor een financiële bijdrage.

                 
  B A L A N S  P E R  3 1  D E C E M B E R  2 0 1 3              
                 
  ACTIVA     31-12-2013     31-12-2012  
                 
  Vaste activa              
                 
  Inventaris   22.154,00   4.213,00  
                 
  Vlottende activa              
                 
  Voorraad goederen    - 903,00    - 1.201,00  
                 
  Vorderingen    - 1.681,00    - 1.336,00  
                 
  Liquide middelen    - 238.558,00    - 233.012,00  
                 
  Totaal activa   263.296,00   239.762,00  
                 
                 
                 
                 
  PASSIVA     31-12-2013     31-12-2012  
                 
  Eigen vermogen              
                 
  Stichtingskapitaal   45,00   45,00  
  Reserve restauratie en onderhoudskosten    - 226.881,00    - 199.972,00  
                 
  Totaal eigen vermogen   226.926,00   200.017,00  
                 
  Voorzieningen              
                 
  Voorzieningen    - 15.250,00    - 16.250,00  
                 
                 
  Kortlopende schulden              
                 
  Kortlopende schulden    - 21.120,00    - 23.495,00  
                 
  Totaal passiva   263.296,00   239.762,00